Phần mềm Altera Max Plus II

1. Giới thiệu
Altera Max + PLUS II cho phép tạo và triển khai các thiết kế FPGA, CPLD và ASIC có cấu trúc. Phần mềm hỗ trợ mục nhập thiết kế VHDL và Verilog HDL, phương pháp nhập thiết kế dựa trên đồ họa và các công cụ thiết kế cấp hệ thống tích hợp.

2. Link Dowload
Altera Max PLUS II 10.2:
Labels:
[blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.